Barion Pixel

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Spoločnosť 1.NAJ NAJREALITY, spol. s r.o. , so sídlom na adrese Šamorínska 10, 821 06 Bratislava, IČO: 46513990, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Vložka číslo: 81101/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom online databázového systému NAJREALITY.sk, dostupného na adrese (URL) www.NAJREALITY.sk (ďalej len „systém NAJREALITY“); ktorý poskytuje profesionálne organizovaný online inzertný priestor pre široké spektrum ponuky realít.
2. Tieto Pravidlá inzercie na NAJREALITY.sk ( ďalej len „Pravidlá“) upravujú právny vzťah medzi spoločnosťou a užívateľom pri navštevovaní (prehliadaní) a využívaní služieb internetovej stránky NAJREALITY.sk, prevádzkovanej spoločnosťou 1.NAJ NAJREALITY, spol. s r.o. . užívateľ, ktorý navštívi internetovú stránku NAJREALITY.sk alebo má záujem využívať služby poskytované spoločnosťou prostredníctvom uvedenej internetovej stránky, je povinný riadiť sa podmienkami používania internetovej stránky a využívania služieb realitnej inzercie upravenými v týchto Pravidlách.
3. Pokiaľ právny vzťah medzi užívateľom internetovej stránky NAJREALITY.sk a spoločnosťou nie je týmito Pravidlami výslovne upravený, právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a užívateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa, sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach SR; pokiaľ užívateľ nie je spotrebiteľom, riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Prevádzkovateľ prostredníctvom inzertných služieb zverejňuje ponuku a dopyt v oblasti realít. Prostredníctvom svojich technológií a softvéru umožňuje užívateľom inzerovať ponuku aj dopyt predaja, kúpy a nájmu nehnuteľností. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a správnosť obsahu pridávaných inzerátov ani za samotný realitný obchod. K uzatváraniu realitných obchodov dochádza medzi konkrétnymi užívateľmi bez účasti prevádzkovateľa a všetku zodpovednosť zo záväzkových vzťahov uzatvorených medzi užívateľmi v celom rozsahu znášajú účastníci realitného obchodu.
5. Inzertnými službami sa rozumie poskytovanie prístupu užívateľom do systému NAJREALITY za odplatu, ktorý užívateľom umožňuje umiestňovať a odoberať dáta prostredníctvom internetu a využívať internet v dohodnutom rozsahu a dohodnutým spôsobom. Dáta pridávané užívateľom sú uložené na serveri v databázovom systéme NAJREALITY, a sú prístupné na internetovej adrese: www.NAJREALITY.sk.
6. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať prístup k užívateľskému rozhraniu Služby (ďalej len „Členská sekcia“) slúžiacemu pre vloženie a úpravu (editáciu) jednotlivých inzerátov a ďalších dát z oblasti ponuky a dopytu nehnuteľností, a k aktivácii a deaktivácii doplnkových služieb.
7. užívateľom služby (ďalej aj ako „Inzerent“) je fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá si objedná prístup do Členskej sekcie, prostredníctvom ktorej je možné zadávať jednotlivú riadkovú inzerciu na stránkach systému NAJREALITY.
8. Prevádzkovateľ na základe objednávky užívateľa zriadi a umožní užívateľovi prístup do systému NAJREALITY počas celej doby trvania zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a užívateľom. Prístup má charakter možnosti umiestňovať v systéme NAJREALITY dáta a odoberať zo systému NAJREALITY dáta v rozsahu a spôsobom uvedeným v týchto Pravidiel.
Platby na portály sa uskutočnujú výhradne cez platobnú bránu BARION.

REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA
Užívateľ, ktorý má záujem využívať inzertné služby v systéme NAJREALITY, sa musí registrovať online prostredníctvom registračného formulára na internetovej stránke www.NAJREALITY.sk.
1. Pre vykonanie registrácie je potrebné:
a) pravdivo a úplne vyplniť prihlasovacie údaje,
b) odsúhlasiť Pravidlá inzercie na NAJREALITY.sk a Pravidlá pre servery prevádzkované spoločnosťou 1.NAJ Reality, spol. s r.o.
Prevádzkovateľ pre potvrdenie registrácie overí existenciu e-mailovej adresy užívateľa zadanej pri registrácii. Služba bude užívateľovi aktivovaná bez zbytočného odkladu po uhradení ceny služby podľa týchto pravidiel. Podmienkou vykonania registrácie užívateľa – fyzickej osoby, je dovŕšenie veku 16 rokov.

2. Inzerent, ktorý sa registruje ako „Firemný Inzerent“, musí mať v živnostenskom a/alebo v obchodnom registri uvedenú realitnú činnosť. Názov realitnej vedený v zozname realitných kancelárií musí byť zhodný s oficiálnym obchodným názvom spoločnosti/podnikateľa, uvedeným v živnostenskom alebo obchodnom registri. Prevádzkovateľ v procese registrácie Firemného inzerenta zároveň overuje súlad údajov zadaných pri registrácii s údajmi zapísanými vo verejných registroch. Po úspešnom overení údajov Prevádzkovateľ e-mailom potvrdí registráciu Firemného inzerenta v systéme NAJREALITY a umožní mu prístup k službe.
3. Inzerent, ktorý je fyzickou osobou bez podnikateľského oprávnenia v predmete podnikania realitná činnosť, a ktorý predáva alebo prenajíma nehnuteľnosť vo svojom vlastníctve, sa registruje do systému ako „Súkromný inzerent“.
4. Ak je Inzerent fyzickou osobou s oprávnením podnikať alebo právnickou osobou, ktorý inzeruje nehnuteľnosti vo vlastníctve tohto podnikateľského subjektu, t.j. nesprostredkováva predaj alebo prenájom nehnuteľnosti pre iné osoby, sa v registračnom formulári registruje ako „Iný subjekt“

5. Systém NAJREALITY.sk je určený pre samoobslužné vkladanie, správu a zverejňovanie inzercie, pred vstupom do systému sa musí inzerent prihlásiť (autorizovať); Inzerent je povinný uchovávať prístupové meno a heslo do Členskej sekcie takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu, najmä ich nesmie prezradiť alebo sprístupniť tretím osobám. V prípade prezradenia prístupového hesla tretím osobám alebo v prípade umiestnenia neautorizovaných doplnkov do rozhrania Služby vytvorených Inzerentom, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za zneužitie údajov; Inzerent zodpovedá za prevádzku vlastného užívateľského konta a zodpovedá za následky konania osôb, ktoré použili, resp. zneužili Inzerentove prihlasovacie údaje (e-mail a heslo), za Inzerentom pridaný obsah, alebo za akékoľvek ďalšie prenosy uskutočnené prostredníctvom Členskej sekcie;
6. Inzerent je povinný uchovávať prístupové meno a heslo do Členskej sekcie takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu. V prípade prezradenia prístupového hesla tretím osobám alebo v prípade umiestnenia neautorizovaných doplnkov vytvorených Inzerentom do rozhrania služby, Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie údajov inzerenta.
7. Inzerent zodpovedá za bezpečné používanie svojho užívateľského účtu v celom rozsahu. Inzerent zodpovedá za následky zneužitia jeho prihlasovacích údajov (email a heslo) k neoprávnenému prístupu k službe, ibaže preukáže, že neporušil povinnosť riadnej ochrany a utajenia týchto údajov.


PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB
1. Využívať služby v systéme NAJREALITY je možné iba v prípade, že užívateľ vyjadril súhlas s obchodnymi podmienkami a pravidlami na ochranu osobných údajov GDPR.
2. Pri poskytovaní služby prevádzkovateľ vytvorí užívateľovi podmienky na pridávanie inzerátov v záujme uskutočnenia realitného obchodu v rozsahu podľa svojej aktuálnej ponuky služieb sprístupnenej verejnosti prostredníctvom internetovej stránky www.NAJREALITY.sk.
3. Súkromní inzerenti a iné subjekty sú oprávnené inzerovať výlučne ponuku nehnuteľností, ku ktorým majú vlastnícke právo. V prípade podozrenia z porušenia tejto povinnosti je prevádzkovateľ oprávnený žiadať od inzerenta doklad preukazujúci právny vzťah inzerenta k inzerovanej nehnuteľnosti (napr. kópiu listu vlastníctva ). V prípade, ak inzerent nebude na žiadosť reagovať v lehote 3 pracovných dní, je prevádzkovateľ oprávnený inzerát odstrániť a/alebo takému inzerentovi zrušiť prístup k službe. Ak bezprostredne hrozí vznik škody, je prevádzkovateľ oprávnený takto postupovať aj bez predchádzajúcej výzvy.
4. Firemní inzerenti, t.j. právnické osoby a fyzické osoby s oprávnením podnikať v predmete podnikania realitná činnosť, môžu inzerovať svoju ponuku len s rozšíreným platným balíkom NAJREALITY. Účet umožní Inzerentovi okrem zobrazenia inzercie zároveň prístup k doplnkovým službám poskytovaným nasim portálom.
5. Vkladanie a editácia inzerátov v rámci balíka NAJREALITY bude možná výhradne prostredníctvom zvoleného správcovského účtu. Na našich stránkach prevádzkovaných spoločnosťou 1.NAJ Reality, spol. s r.o. sa budú zobrazovať inzeráty v rozsahu predplateného balíka.
6. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby bez predchádzajúceho upozornenia užívateľov, ako aj bez ich súhlasu, pokiaľ takáto zmena nie je porušením práv užívateľov.
7. V prípade, ak dôjde ku zmene skutočností, ktoré budú mať vplyv na poskytovanie služieb podľa týchto pravidiel, prevádzkovateľ bude o týchto skutočnostiach informovať užívateľov, ktorých sa konkrétna zmena týka, a to formou e-mailovej správy, ak bude mať prevádzkovateľ k dispozícii e-mailovú adresu užívateľa alebo písomne na adresu sídla alebo miesta podnikania užívateľa, ktoré užívateľ oznámil prevádzkovateľovi prostredníctvom riadne vyplneného formulára v procese registrácie; ak dôjde k zmene údajov užívateľa a užívateľ nesplnil svoju povinnosť oznámiť zmenu údajov prevádzkovateľovi, pričom v dôsledku tejto skutočnosti bude prevádzkovateľ v omeškaní s plnením povinnosti podľa tohto odseku, prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá užívateľovi vznikla omeškaním prevádzkovateľa.
8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto pravidlá, pokiaľ to bude vyžadovať ochrana práv alebo oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo užívateľov alebo tretích osôb.
9. V prípade, ak užívateľ poruší niektorú zo svojich podstatných povinností alebo opakovane poruší menej závažnú povinnosť vyplývajúcu z týchto pravidiel, spoločnosť má právo jednostranne zrušiť účet užívateľa a odstrániť obsah užívateľa z úložiska dát bez možnosti obnovy alebo obmedziť užívateľovi prístup k užívateľskému účtu na nevyhnutnú dobu v takomto prípade prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne užívateľovi v súvislosti s obmedzením prístupu alebo s odstránením užívateľského účtu a obsahu užívateľa.
10. V prípade požiadavky inzerenta, ktorého registrácia bola zrušená z dôvodu porušenia jeho povinnosti vyplývajúcich z pravidiel, na obnovenia užívateľského účtu a prístupu k službe, je prevádzkovateľ oprávnený žiadať od inzerenta jednorazový sankčný poplatok za obnovu registrácie vo výške 1 000 EUR (slovom: jedentisíc euro). Ak prevádzkovateľovi vznikla porušením povinnosti inzerenta vyplývajúcej z týchto pravidiel škoda, ktorá prevyšuje výšku sankčného poplatku, Prevádzkovateľ vyhovie žiadosti inzerenta iba v prípade, ak inzerent nahradil prevádzkovateľovi túto škodu v celom rozsahu. Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť žiadosti inzerenta o obnovu užívateľského účtu, ak porušením povinností inzerenta došlo k spáchaniu úmyselného trestného činu alebo k inému závažnému následku.
11. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že všetky spoločnosťou zaznamenané informácie o správaní užívateľa na internetových stránkach Prevádzkovateľa, najmä informácie o počte a časoch vstupov do používateľského účtu (Logy), o identifikácii IP adresy, ktorú užívateľ použil pre vstup do užívateľského účtu, sú nehmotným majetkom prevádzkovateľa a prevádzkovateľ má právo s nimi nakladať, ak právny predpis neustanoví inak.
12. Akékoľvek použitie obsahu služby, resp. jej častí inzerentom iným spôsobom ako pre účely, ku ktorým je služba určená, najmä akékoľvek kopírovanie a šírenie služby, je zakázané.
13. Právo zhotoviť záložné kópie vlastných dát inzerenta umiestnených na serveri v systéme NAJREALITY pre osobnú potrebu a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi nie je týmto ustanovením dotknuté. Akékoľvek iné nakladanie s obsahom služby a zásahy realizované akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, sú zakázané.
14. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá Inzerentovi vznikla v dôsledku vyžívania služby prevádzkovateľa alebo v dôsledku zneužitia prístupových údajov užívateľa.
15. Inzerent môže cez Členskú sekciu využívať marketingové akcie prevádzkovateľa.
16. Prevádzkovateľ poskytuje všetkým platiacim Inzerentom technickú podporu na info@najreality.sk.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Prevádzkovateľ poskytuje prostredníctvom internetovej stránky užívateľom inzertné služby a doplnkové služby za odplatu, ak v týchto VOP nie je výslovne uvedené, že určitá služba je bezodplatná.
2. Služby inzercie sú spoplatnené podľa jednotlivých kategórií inzerentov, rozsahu a obsahu poskytovaných služieb.
3. Inzerent, uhrádza cenu za každý balík podľa platného cenníka. Predplatená doba zverejnenia inzerátu je určená podľa cenníka. Úhradu ceny je možné uskutočniť platobnou kartou.
4. Využívanie inzertných služieb nie je podmienené využívaním ďalších spoplatnených doplnkových služieb špecifikovaných v našom cenníku.
5. Doplnkové služby si Inzerenti môžu objednať nad rámec základných inzertných služieb. Doplnkové služby jednotlivých prevádzkovateľov v rámci balíka NAJREALITY nie je možné vzájomne kombinovať.
6. Firemný inzerent môže uhradiť predfaktúrovanú cenu bankovým prevodom alebo platobnou kartou.
7. Prevádzkovateľ začne s poskytovaním služby až po úhrade predvoleného balíka v zmysle týchto pravidiel.
8. Pre účely spoplatnenia služieb pre súkromných inzerentov (fyzické osoby nepodnikateľov) sú inzertné služby prevádzkovateľa internetovej stránky www.najreality.sk v zmysle § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) pokladané za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo z dôvodu zvýšenia prevádzkových nákladov, investícii do inovácií alebo iných objektívnych príčin upraviť ceny jednotlivých balíkov a doplnkových služieb.
10. V prípade, že dôjde k zmene ceny za službu, prevádzkovateľ je povinný poskytnúť službu v cene dohodnutej podľa cenníka platného v dobe vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, počas celého predplateného obdobia, v ktorom má dohodnutá cena platiť.

SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ systému NAJREALITY sa v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie“) považuje vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom za prevádzkovateľa z dôvodu, že uvádza účel a prostriedky spracovania osobných údajov.

Účelom spracúvania osobných údajov je:
a) poskytovanie konkrétnej služby Prevádzkovateľa užívateľovi, ku ktorej užívateľ požaduje prístup, na základe uzatvorenia a plnenia zmluvy obsahujúcej podmienky poskytovania služby Prevádzkovateľa. Službou Prevádzkovateľa sa rozumie služba zverejňovania a šírenia online inzercie a s tým súvisiace doplnkové služby,
b) analýza a štatistiky používania služby, ktoré Prevádzkovateľovi umožní skvalitňovať a optimalizovať služby
c) priamy marketing
d) plnenie povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve),
e) oprávnený záujem Prevádzkovateľa, napr. uplatňovanie a vymáhanie právnych nárokov Prevádzkovateľa, oznamovanie a preukazovanie trestnej činnosti a poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní a súdu pri odhaľovaní trestnej činnosti a jej páchateľov, ochrana pred zneužitím služieb Prevádzkovateľa a zaistenie informačno-technickej bezpečnosti Prevádzkovateľa,
2. Prevádzkovateľ používa automatizované prostriedky spracúvania osobných údajov, ktorými sú informačné a komunikačné technológie, prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje v elektronickej podobe.
2. užívateľ poskytuje dobrovoľne prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov za účelom poskytovania služieb v systéme NAJREALITY. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Neposkytnutie osobných údajov užívateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s inzerciou. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.
3. Prevádzkovateľ užívateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov na kontaktné údaje, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. E-mail podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže užívateľ kedykoľvek oznámiť prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu info@najreality.sk alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy;
4. Viac informácií o zásadách spracúvania osobných údajov nájdete tu
5. Inzerenti si môžu svoje údaje meniť po prihlásení sa do členskej sekcie kliknutím na položku zmeniť môj profil.

INZERTNÝ OBSAH
Inzerent môže inzeráty pridávať po prihlásení do sekcie po registrácii, verifikácii účtu a následnom prihlásení na našom portály.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za aktuálnosť či správnosť obsahu inzerátov vložených do databázy.
Obsahom inzercie pridanej užívateľmi bude najmä:

• ID inzerenta
• kategória a podkategória nehnuteľnosti,
• cena nehnuteľnosti
• lokalizácia - obec, resp. bližšie určenie
• Slogan a stručný popis nehnuteľnosti
• Parametre nehnuteľnosti (plocha, stav, IS a pod.)
• multimediálny obsah – fotky, virtuálne prehliadky, pôdorysy, videá a pod
• kontaktné údaje inzerenta – kontaktný telefón a fotografia.

Prevádzkovateľ bude na stránke pri inzeráte užívateľa zobrazovať:
a) telefónne číslo, ktoré užívateľ pridal, aby záujemca o zverejnenú ponuku mohol užívateľa telefonicky kontaktovať
b) kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého bude mať záujemca o ponuku užívateľa možnosť zaslať užívateľovi e-mail.

6. Ak inzerát pridaný užívateľom alebo ktorákoľvek jeho časť spĺňa znaky autorského diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, užívateľ pridaním inzerátu na internetovú stránku NAJREALITY.sk udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na jeho zverejnenie a na jeho použitie na internetovej stránke, najmä na ďalšie šírenie, spracovanie, vykonanie takých úprav, ktoré sú potrebné, aby inzerát bol korektne zobrazovaný a vyhľadateľný, na pridávanie bezpečnostných prvkov (vodoznak a iné rozlišovacie znaky obmedzujúce zásahy do práv autora a práv majiteľa databázy zo strany tretích osôb) ako aj zaradenie inzerátu do databázy prevádzkovateľa bez územného, vecného a časového obmedzenia. užívateľ pridaním inzerátu udeľuje prevádzkovateľovi bezodplatnú licenciu k pridanému inzerátu. Prevádzkovateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie inzerátu v rozsahu udelenej licencie alebo môže licenciu zmluvou postúpiť na tretiu osobu. Licencia udelená užívateľom prevádzkovateľovi podľa týchto podmienok platí počas celej doby trvania majetkových práv k inzerátu, ktoré spĺňa znaky autorského diela v zmysle zákona. užívateľ nemá za udelenie práv podľa tohto ustanovenia nárok na odmenu, ak s Prevádzkovateľom nebolo písomne dohodnuté inak.
7. Inzerent je povinný najmä:
a) zaraďovať inzeráty do zodpovedajúcej rubriky podľa typu a druhu nehnuteľnosti a čo najrýchlejšie aktualizovať inzeráty, keď dôjde k zmene ich stavu alebo údajov v nich uvedených;
b) zaraďovať zodpovedajúce údaje o nehnuteľnostiach do správnych oblastí a miest k tomu určených a nezverejňovať žiadne kontaktné informácie na osoby, firmy alebo webové stránky mimo tieto miesta;
c) v prezentovanej ponuke či dopyte poskytovať informácie pravdivé, a to vrátane konečnej trhovej ceny nehnuteľnosti, v prípade že ide o realitnú kanceláriu - sprostredkovateľa zahŕňajúc aj províziu inzerenta. Konečná cena musí byť uvedená v poli „cena“;
d) vysporiadať autorské, osobnostné a iné nároky tretích osôb k obsahu zverejňovanému v inzercii, a to k textovej, obrazovej, audiovizuálnej prípadne akejkoľvek inej zložke obsahu, tak, aby zverejnením obsahu inzercie nedochádzalo k zásahom do práv tretích osôb
8. Inzerentovi je v obsahu inzercie zakázané:
a) zverejňovať akékoľvek údaje, ktorých obsah je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
b) vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, nepravdivo alebo inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou;
c) uverejňovať obsah, ktorý poškodzuje dobré meno inej fyzickej či právnickej osoby, alebo prevádzkovateľa samotného,
d) vkladať či importovať do databázy identické ponuky či dopyty nehnuteľností s rôznou alebo nulovou cenou či drobnými odchýlkami popisu;
e) uverejňovať a preberať inzerciu iného inzerenta do svojej inzercie bez písomného súhlasu daného inzerenta - osobného vlastníka nehnuteľnosti alebo jeho zástupcu oficiálne povereného a oprávneného v danej veci konať;
f) zverejňované odkazy na inzertné stránky s rovnakými alebo obdobnými službami alebo obsahom, ktoré sú alebo mohli by predstavovať priamu konkurenciu prevádzkovateľa.
g) z akéhokoľvek dôvodu používať automatizované prostriedky získavania a spracovania dát ( agentov, roboty, scripty, spiders, diggers a pod.),
h) používať zariadenia ani softvér za účelom poškodenia či zmien prevádzky služby, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nebude pokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku služby.
i) vyvíjať takú aktivitu, ktorá by spôsobila nezmyselnú a neprimerane veľkú záťaž technológií prevádzkovateľa, a to z akéhokoľvek dôvodu
9. Inzerent pridaním inzercie poskytuje prevádzkovateľovi všetky práva k uverejneniu každého pridaného obsahu, textov, obchodných značiek, obchodných mien, zoznamov, ktoré umiestnením do Členskej sekcie autorizuje pre použitie v Službe. Firemní inzerenti zároveň pridaním inzercie v balíku NAJREALITY prejavujú súhlas so zverejňovaním a šírením týchto údajov na internetových stránkach s realitnou inzerciou prevádzkovaných spoločnosťou 1.NAJ Reality, spol. s r.o. Inzerent zodpovedá, že má oprávnenia k používaniu ochranných známok a značiek zobrazovaných v inzercii.
10. V prípade, ak inzerent zverejní alebo sprístupní v informácie alebo iný obsah, ktorý porušuje práva k duševnému vlastníctvu ( najmä autorské práva ) tretej strany, je prevádzkovateľ oprávnený inzerentovi zrušiť prístup k službe. Ak v tejto súvislosti bude prevádzkovateľ zo zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu povinný znášať akúkoľvek sankciu z dôvodu protiprávneho konania inzerenta, je inzerent povinný odškodniť prevádzkovateľa a nahradiť ujmu, ktorá mu tým vznikla, v celom rozsahu.
11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly obsahu. V texte inzerátu je vylúčené používať:
a) niekoľkonásobné opakovanie slova/frázy, nadmerná interpunkcia (tri bodky), emotikony a pod.,
b) HTML značky,
c) obchodné odkazy, reklama či zmienky o konkurencii;
12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo okamžitého odstránenia takého odkazu, ktorý smeruje na stránky, ak ich obsah:
a) je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky
b) je v rozpore s dobrými mravmi, prípadne ohrozuje verejný poriadok,
c) je v rozpore so záujmami Prevádzkovateľa alebo s týmito pravidlami inzercie;
13. Prevádzkovateľ je oprávnený bez upozornenia a bez nároku na náhradu odstrániť z internetovej stránky obsah (inzerát), ktorý obsahuje špekulatívnu či nulovú cenu, neautorizované fotografie, identické (duplicitné) inzeráty s rozdielnou cenou od jedného Inzerenta, inzeráty s neprimeranými hodnotami či s údajmi, ktoré sú odlišné od údajov prezentovaných samotným inzerentom na vlastných internetových stránkach, alebo ak existuje podozrenie z klamania spotrebiteľa či iného jednania, ktoré by mohlo byť v rozpore s dobrými mravmi. Prevádzkovateľ bude inzerenta informovať o takom zásahu do inzerátu e-mailom bez zbytočného odkladu.
14. Prevádzkovateľ nie je povinný zverejniť kritériá zoraďovania (relevancie) inzerátov vo výsledku vyhľadávania. Prevádzkovateľ však zaručuje, že radenie inzerátov je jednotné a plne automatizované pre všetkých inzerentov. Na relevanciu poradia jednotlivých inzerátov má vplyv najmä dátum a čas zverejnenia inzerátu alebo aktivácia doplnkovej služby.
15. Inzerent berie na vedomie, že jeho inzercia vrátane kontaktných údajov zverejnených v inzercii sa môže dostať na stránky vyhľadávačov ( napr. Google, Bing, Yahoo a iné). Prevádzkovateľ nemá dosah na takto zobrazované údaje a nenesie zodpovednosť za aktuálnosť či správnosť takto zobrazovaných údajov vo výsledku vyhľadávania na stránkach vyhľadávačov tretích strán.
16. Pri exporte inzerátu z databázy na ďalšie miesta na internete sa môže obsah inzerátu modifikovať, skrátiť či upraviť tak, aby zodpovedal technickej konfigurácii služby, ktorá bude inzerát zobrazovať.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A UPLATNENIE REKLAMÁCIE

1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby budú poskytované riadne a včas. V prípade, vyskytnutia sa vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť.
2. Za vady služby sa považuje najmä poskytnutie (resp. neposkytnutie) dohodnutej služby v rozpore s dohodnutými podmienkami služby a také nedostatky v kvalite služieb, ktorá je pri rovnakom alebo obdobnom druhu služieb obvyklá. Za právnu vadu poskytovaných služieb sa považuje najmä spôsobilosť zasiahnuť do práv tretích osôb v rozpore so zákonom alebo inak porušiť platné právne predpisy.
3. Inzerent je povinný nedostatky zistené v poskytovaní služby inzercie reklamovať u prevádzkovateľa písomne a bez zbytočného odkladu na e-mailovej adrese info@najreality.sk. Inzerenta musí reklamované nedostatky konkrétne popísať a uviesť požiadavky na ich nápravu. Reklamácia je uplatnená včas, ak bola prevádzkovateľovi doručená najneskôr 5. kalendárny deň odo dňa, kedy Inzerent nedostatky zistil, inak právo na uplatnenie reklamácie zaniká. V prípade nesprávnej fakturácie je Inzerent povinný predmetnú faktúru reklamovať do 3 dní odo dňa doručenia.
4. Prevádzkovateľ je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť používateľov svoje stanovisko k predmetu reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie s požadovanými náležitosťami.
5. V prípade, že pri uverejnení inzercie vyskytli vady služby, ktoré boli zavinené prevádzkovateľom, je prevádzkovateľ povinný Inzerentovi poskytnúť vhodnú kompenzáciu. V prípade terminovaného obsahu inzerátu je prevádzkovateľ povinný Inzerentovi poskytnúť primeranú cenovú zľavu. Ak inzerát nebol uverejnený v dohodnutom termíne, má inzerent právo na uverejnenie inzerátu v náhradnom termíne.
6. Prevádzkovateľ najmä nezodpovedá za prerušenie poskytovania služby v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa Obchodného zákonníka. Za porušenie povinností prevádzkovateľa sa rovnako nepovažuje prerušenie poskytovania služby z dôvodu servisných zásahov nevyhnutných pre zachovanie alebo zvýšenie kvality poskytovanej služby.

UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU
1. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa skončí:
a) uplynutím doby, na ktorú bol uzatvorený, t.j. uplynutím dojednaného obdobia, ak bola Používateľovi poskytovaná služba na dobu určitú bez možnosti automatickej prolongácie,
b) písomnou dohodou medzi Prevádzkovateľom a Používateľom,
c) odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v týchto Pravidlách a z dôvodov ustanovených Obchodným zákonníkom,
d) výpoveďou, za podmienok uvedených v týchto Pravidlách,
2. Prevádzkovateľ má právo ukončiť zmluvný vzťah odstúpením od zmluvy, v súlade s ustanoveniami týchto pravidiel. V osobitných prípadoch je prevádzkovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou, aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa.
3. Ak bolo poskytovanie služieb dojednané na dobu určitú s možnosťou automatickej prolongácie, užívateľ, ktorý je Firemným inzerentom, je oprávnený zmluvu písomne vypovedať najneskôr 3 pracovné dni po doručení predfaktúry za ďalšie nasledujúce obdobie, pričom zmluva sa zrušuje posledným dňom predplateného obdobia, v ktorom bola výpoveď doručená Prevádzkovateľovi.
4. užívateľ, ktorý je Firemným inzerentom, je oprávnený zmluvu jednostranne zrušiť:
a) po uzatvorení zmluvy, pred začatím poskytovania služieb zaplatením storno poplatku vo výške 50% z dohodnutej zmluvnej ceny služieb,
b) po začatí poskytovania služieb zaplatením odstupného vo výške 50% z dohodnutej zmluvnej ceny služieb
5. Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah výpoveďou, ak bolo rozhodnuté o ukončení činnosti, ktorá je predmetom poskytovania služieb podľa týchto Pravidiel. Výpoveď nadobudne účinnosť doručením výpovede užívateľovi.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tieto Pravidlá a akékoľvek ich zmeny a prílohy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uverejnenia na internetovej stránke www.najreality.sk, ak nie je výslovne uvedené, že nadobúdajú účinnosť neskorším dňom ako v deň zverejnenia.
2. Všetky písomnosti účastníkov zmluvného vzťahu uzatvoreného na základe týchto Pravidiel, doručované poštou, sa považujú za doručené 4. dňom odo dňa ich preukázateľného odoslania, a to i v prípade, ak druhá strana odmietla písomnosť prevziať, alebo v prípade, ak zásielku, ktorá bola uložená na pošte, si druhá strana nevyzdvihla.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto Pravidlá aj bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa, a to tým spôsobom, že zverejní ich posledné nové a úplné znenie na internetovej stránke www.najreality.sk .
4. Prevádzkovateľ zverejní upozornenie na zmenu Pravidiel inzercie zverejnením oznámenia na internetovej stránke www.najreality.sk
5. Ak užívateľ nesúhlasí so zmenou Pravidiel podľa tohto bodu, je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v týchto Pravidlách. V prípade, ak užívateľ nevyužije právo odstúpiť od zmluvy, platí, že zmeny podmienok nadobudli voči nemu účinnosť.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 1.9.2020.