Barion Pixel

Zásady ochrany osobných údajov - GDPR

Rešpektujeme súkromie všetkých návštevníkov tejto webovej stránky. Preto by sme vás chceli informovať o spôsobe, akým budeme používať vaše osobné údaje. Odporúčame vám prečítať si tieto zásady ochrany osobných údajov, aby ste porozumeli nášmu prístupu k používaniu osobných údajov. Poskytnutím svojich osobných údajov nám poskytujete súhlas so zverejnením informácií uvedených v týchto zásadách pre prípad, keď to bude potrebné a vhodné.

 

Na čo sa tieto zásady ochrany osobných údajov vzťahujú?

Tieto zásady ochrany osobných údajov vás majú informovať o používaní vašich osobných údajov, ktoré sa zhromažďujú pri návšteve niektorej z našich webových stránok.Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na väčšinu našich webových stránok. Môžu však nastať situácie, kedy treba trochu iné zásady ochrany osobných údajov. Ak majú webové stránky spoločnosti 1.NAJ Reality, spol. s r.o. rozdielne zásady ochrany osobných údajov, vždy bude presne uvedené, že sa líšia od týchto všeobecných zásad ochrany osobných údajov od spoločnosti 1.NAJ Reality, spol. s r.o.

Pri prehliadaní webových stránok spoločnosti 1.NAJ Reality, spol. s r.o. si pozrite zásady ochrany osobných údajov jednotlivých navštívených webových stránok –  nepredpokladajte, že tieto zásady ochrany osobných údajov platia pre všetky webové stránky spoločnosti 1.NAJ Reality, spol. s r.o.

 

Kto je zodpovedný za osobné údaje zhromažďované na tejto stránke?

Vaše osobné údaje spravuje výlučne spoločnosť 1.NAJ Reality, spol. s r.o., Šamorínska 10, 821 06 Bratislava, Slovenská republika.

 

Účel zhromažďovania vašich údajov

Jedným z účelov našej webovej stránky je informovať vás o tom, kto sme a čo robíme. Zhromažďujeme a používame osobné údaje (vrátane mena, adresy, telefónneho čísla a e-mailu, bankové údaje a pod.), aby sme vám vedeli kvalitnejšie poskytnúť požadované služby alebo informácie. Vaše osobné údaje preto používame na nasledujúce účely: odpovede na vaše otázky alebo požiadavky, spracovanie vašich objednávok alebo žiadostí, spravovanie alebo iné plnenie našich povinností vo vzťahu k akejkoľvek vzájomnej dohode, predvídanie a riešenie problémov s akýmkoľvek dodaným tovarom alebo službami, vytváranie produktov alebo služieb, ktoré môžu vyhovovať vašim potrebám. Vaše osobné údaje môžeme používať na optimalizáciu služieb priameho marketingu. Keďže rešpektujeme vaše súkromie, na tento účel budeme používať vaše osobné údaje, len ak ste o tom upovedomení, a v prípade potreby si pred použitím vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vyžiadame váš súhlas. Navyše ak budete kedykoľvek chcieť, aby sme prestali vaše údaje používať na niektoré alebo všetky vyššie uvedené účely, kontaktujte nás podľa postupu nižšie. Vaše údaje prestaneme používať na tieto účely, hneď ako to bude možné. Okrem toho sa budú zhromaždené osobné údaje príležitostne poskytovať aj vybraným tretím stranám, ktoré sa môžu nachádzať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ako súčasť ponúkaných služieb prostredníctvom našej stránky. Môže k tomu napríklad dôjsť v prípade, ak sa niektorý z našich serverov alebo poskytovateľov služieb príležitostne nachádza v krajine mimo EHP. Tieto tretie strany nebudú používať vaše osobné údaje na žiadne iné účely, než na akých sme sa s nimi dohodli. Spoločnosť STAR CENTRUM a.s., požaduje od týchto tretích strán, aby poskytovali primeranú úroveň ochrany dát a vašich osobných údajov. Rešpektujeme vaše osobné údaje, a preto v prípade poskytnutia údajov mimo EHP týmto spôsobom podnikneme kroky na zabezpečenie ich nepretržitej ochrany. V prípade používania našich služieb mimo EHP môžeme vaše osobné údaje poskytnúť aj mimo EHP, aby sme vám tieto služby mohli poskytnúť. S výnimkou ustanovení uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov nebudeme poskytovať žiadne osobné údaje bez vášho povolenia, ak na to nemáme zákonný nárok alebo povinnosť (napríklad ak to vyžaduje právny proces alebo na účely predchádzania podvodom a inej trestnej činnosti) alebo ak veríme, že takáto akcia je nevyhnutná na ochranu alebo obranu našich práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti, prípadne práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti našich používateľov, zákazníkov alebo iných osôb. Uisťujeme vás, že vaše osobné údaje nebudeme používať na žiadne účely, ak ste pri poskytovaní informácií alebo v neskoršej fáze uviedli, že si neželáte, aby sme vaše osobné údaje používali týmto spôsobom.

Zhromažďovanie neosobných údajov

Môžeme automaticky zhromažďovať i vaše neosobné údaje, napríklad typ používaného internetového prehľadávača alebo webové stránky, z ktorých ste sa dostali na našu webovú stránku. Môžeme tiež zhromažďovať údaje, ktoré ste poskytli na stránke (napríklad váš vek a mesto, v ktorom bývate). Podľa týchto údajov vás nemožno identifikovať a len nám pomáhajú poskytovať efektívne služby na tejto webovej stránke. Občas môžeme tieto neosobné alebo agregované údaje poskytnúť tretím stranám na účely používania v súvislosti s touto webovou stránkou.

Interakcia medzi vami a nami

Zaujímajú nás vaše názory a oceňujeme spätnú väzbu od našich klientov a návštevníkov. Preto sme vytvorili nástenky, diskusné skupiny, spätnú väzbu, e-mail, fórum a konverzačné miestnosti. Ak táto webová stránka kedykoľvek ponúka akékoľvek konverzačné miestnosti, nástenky, diskusné skupiny a pod., môžeme zhromažďovať vaše zverejnené osobné údaje. Tieto údaje sa budú používať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Samozrejme, že nemôžeme kontrolovať a zodpovedať za používanie osobných údajov, ktoré prostredníctvom tejto webovej stránky sprístupňujete iným stranám. Pri poskytovaní osobných údajov týmto spôsobom odporúčame postupovať opatrne.

Uchovávanie presných záznamov

Naším cieľom je uchovávať o vás čo najpresnejšie informácie. Ak chcete skontrolovať, zmeniť alebo odstrániť poskytnuté údaje, kontaktujte nás podľa postupu nižšie.

 

Zabezpečenie vašich osobných údajov

Keďže si vaše osobné údaje ceníme, zabezpečíme pre ne aj primeranú úroveň ochrany. Preto sme implementovali technológie a zásady s cieľom chrániť vaše súkromie pred neoprávneným prístupom a zneužitím a po sprístupnení nových technológií budeme tieto opatrenia podľa potreby aktualizovať.

 

Používanie osobných údajov poskytnutých na iných webových stránkach

Na našich webových stránkach môžu byť prepojenia na iné webové stránky alebo ste sa na naše webové stránky dostali prostredníctvom prepojenia z inej stránky. V dôsledku toho nemôžeme niesť zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov a postupy iných webových stránok. Takýto obsah je predmetom ich podmienok používania a všetkých ďalších pokynov a informácií o ochrane osobných údajov poskytovaných vo vzťahu k takémuto používaniu na ich webových stránkach. Odporúčame pozrieť si zásady každej navštívenej webovej stránky, aby ste lepšie pochopili svoje práva a povinnosti, najmä pri poskytovaní akéhokoľvek typu obsahu na webovej stránke príslušnej tretej strany. V prípade problémov alebo otázok sa obráťte na vlastníka alebo prevádzkovateľa takejto webovej stránky.

 

Zásady používania súborov cookie

Termín „cookie“ používame ako odkaz na súbory cookie a ďalšie podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v sektore elektronickej komunikácie.

 

Čo je súbor cookie?

Súbory cookie sú malé dátové súbory, ktoré prehľadávač ukladá v počítači alebo zariadení. Súbory cookie pomáhajú prehľadávaču prechádzať cez webové stránky. Samotné súbory cookie nedokážu zhromažďovať žiadne informácie uložené v počítači ani vo vašich súboroch.

Ak sa súbory cookie čítajú zo servera použitím webového prehľadávača, môžu webovej stránke pomáhať poskytovať užitočnejšie služby. Prehľadávač poskytuje webovej stránke prístup len k tým súborom cookie, ktoré vám už odoslal, čím sa chráni vaše súkromie.

 

Prečo používame súbory cookie?

Súbory cookie používame na to, aby sme zistili, akým spôsobom pracujete s naším obsahom, a mohli zlepšiť váš zážitok pri návšteve našej webovej stránky. Súbory cookie si pamätajú typ používaného prehľadávača a nainštalovaný prídavný softvér. Pamätajú si aj nastavenia, napríklad jazyk alebo región, ktoré ostávajú vašimi predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve webovej stránky. Súbory cookie zároveň umožňujú hodnotiť stránky a vyplňovať formuláre s komentármi. Niektoré používané súbory cookie sú relačné súbory cookie a platia len do zatvorenia prehľadávača. Iné sú trvalé súbory cookie, ktoré sa v počítači uložia na dlhší čas. Ak chcete získať ďalšie informácie o rôznych typoch používaných súborov cookie, kliknite sem.

 

Ako sa používajú súbory cookie tretích strán?

Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad pri návšteve stránky s videami vloženými zo služby YouTube alebo prepojeniami na túto službu. Tieto videá alebo prepojenia (a akýkoľvek iný obsah od dodávateľov z tretej strany) môžu obsahovať súbory cookie tretej strany, a preto by ste si informácie o používaní takýchto súborov cookie mali prečítať v zásadách webových stránok príslušnej tretej strany.

 

Ako odmietnem a odstránim súbory cookie?

Súbory cookie nepoužívame na zhromažďovanie vašich osobných údajov. Ak si to však želáte, súbory cookie od spoločnosti 1.NAJ Reality, spol. s r.o. alebo z webových stránok dodávateľov z tretej strany môžete odmietnuť alebo zablokovať zmenou nastavení prehľadávača.

Ďalšie informácie získate použitím funkcie Pomocník v prehľadávači. Väčšina prehľadávačov prijíma súbory cookie automaticky. Ak súbory cookie nechcete používať, budete ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať.

Podrobnosti o odstraňovaní a odmietaní súborov cookie a ďalšie všeobecné informácie o týchto súboroch nájdete aj na webovej lokalite www.allaboutcookies.org. Informácie o používaní súborov cookie v prehľadávačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti o odmietnutí a odstránení takýchto súborov cookie nájdete v príručke k telefónu.

Pamätajte, že ak odmietnete používanie súborov cookie, budete i naďalej môcť navštevovať naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

 

Zmeny týchto zásad

V týchto zásadách ochrany osobných údajov môžeme občas vykonať zmeny. Ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov a spôsobu používania vašich osobných údajov, tieto zmeny zverejníme na tejto stránke a budeme sa snažiť, aby sme vás o všetkých podstatných zmenách informovali. Odporúčame, aby ste naše zásady ochrany osobných údajov pravidelne kontrolovali.

 

Možnosti kontaktu

Ak chcete webovú stránku likvidator.starcentrum.sk kontaktovať v súvislosti so zásadami ochrany osobných údajov, použite na to formulár na kontaktovanie správcu stránky / webmastera / spoločnosti 1.NAJ Reality, spol. s r.o.